Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

Bedenktijd: De periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Overeenkomst voor onbepaalde tijd: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd gespreid is;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om aan hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die wordt gesloten in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

Communicatietechniek op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Modehuis Hofman

Fornheselaan 202 074 3734GE Den Dolder 

E-mailadres: info@modehuis-hofman.nl

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer ter inzage liggen en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk gratis worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven worden waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze gratis zullen worden toegezonden.

Indien naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds een beroep doen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De betreffende bepaling zal dan in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

Eventuele onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden moeten uitgelegd worden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja hoe deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van de door hem niet gewenste handelingen op de hoogte kan worden gebracht, alsook de manier waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes elektronisch kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurovereenkomst is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van 14 dagen. Deze bedenktijd begint de dag na ontvangst van het product door de consument of een door de consument vooraf aangewezen vertegenwoordiger en de ondernemer.

Gedurende de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, overeenkomstig de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Als de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer te melden. De consument zal dit kenbaar maken door middel van een schriftelijk bericht/per e-mail. Na melding van het voornemen om zijn herroepingsrecht te gebruiken, dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient aan te tonen dat de goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de consument niet binnen de in lid 2 en 3 genoemde termijnen heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Let op: Niet alle producten kunnen worden teruggestuurd. Wij nemen hygiëne zeer serieus. Producten waarvoor hygiëne van essentieel belang is, kunnen niet worden teruggenomen.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van het terugzenden van de producten voor zijn rekening.

Als de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen, mits het product reeds door de ondernemer is ontvangen of dat er een sluitend bewijs van complete terugzending overlegd is.

Indien de klant de bestelling aan de deur weigert en het pakket terugstuurt naar de verzender, zijn alle bijkomende kosten voor rekening van de klant. Daarnaast heeft de klant alleen recht op restitutie van de oorspronkelijke aankoopprijs als de verzender het artikel in de originele staat heeft ontvangen. Bovendien is de klant verantwoordelijk voor de retourzending en dient hij een geldige Track & Trace code te overleggen. Indien de bestelling om welke reden dan ook niet bij de verzender aankomt, is geen restitutie mogelijk.

Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3, mits dit duidelijk vermeld is voor of op tijd bij het sluiten van de overeenkomst. De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:

 • Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de consument;
 • Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • Die door hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • Die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waar de ondernemer geen invloed op heeft;
 • Voor losse kranten en tijdschriften;
 • Voor audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument het zegel verbroken heeft;
 • Voor hygiëneproducten waarvan de consument het zegel verbroken heeft.

De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:

 • Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument begonnen is voordat de bedenktijd is verstreken;
 • Betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De Prijs

Gedurende de geldigheidsduur vermeld in het aanbod, zullen de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet worden verhoogd, behalve in het geval van wijzigingen in de BTW-tarieven.

In tegenstelling tot de vorige alinea, kan de ondernemer producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen onderhevig zijn aan financiële marktfluctuaties buiten de controle van de ondernemer, met variabele prijzen. De afhankelijkheid van schommelingen en het feit dat de vermelde prijzen indicatieve prijzen zijn, zullen in het aanbod aangegeven worden.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van het contract zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van het contract mogen alleen als de ondernemer dit voorzien heeft en:

 • ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de consument het contract mag beëindigen op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij drukfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten overeenstemmen met de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op het moment van de sluiten van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen garandeert de ondernemer ook dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Elk gebrek of verkeerd geleverde producten moeten binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan de ondernemer gemeld worden. Retournering van de producten dient te gebeuren in originele verpakking en in nieuwe staat.

De garantieperiode die de ondernemer biedt, komt overeen met de fabrieksgarantieperiode. Echter, de ondernemer is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor enig advies over het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie is niet van toepassing indien:

 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of gewijzigd of door derden heeft laten repareren en/of wijzigen;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking zijn behandeld;
 • De onvolkomenheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van regelgeving die de overheid heeft vastgesteld of zal vaststellen betreffende de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 11 - Levering en Uitvoering

De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de ontvangst en uitvoering van bestellingen van producten.

De plaats van levering is het adres dat de consument aan het bedrijf heeft meegedeeld.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument niet het recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Voor vervangende artikelen geldt het herroepingsrecht niet. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Doorlopende transacties: Duur, Beëindiging en Verlenging

Beëindiging

 • De consument kan op ieder moment een overeenkomst voor onbepaalde tijd die betrekking heeft op de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten beëindigen, met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn die niet meer dan een maand bedraagt.

 • De consument kan een overeenkomst voor bepaalde tijd die betrekking heeft op de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten opzeggen aan het einde van de bepaalde duur, met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn die niet meer dan een maand bedraagt.

De consument kan de in de voorgaande alinea's genoemde contracten beëindigen:

 • Op elk moment en niet beperkt tot opzegging op een specifieke datum of in een specifieke periode;
 • Op minstens dezelfde wijze als waarop ze door hem zijn aangegaan;
 • Altijd met dezelfde opzegtermijn die de ondernemer voor zichzelf heeft gesteld.

Verlenging

 • Een overeenkomst voor bepaalde tijd die betrekking heeft op de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten kan niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 • In tegenstelling tot de voorgaande paragraaf, kan een contract voor bepaalde tijd voor de regelmatige levering van dagelijkse of wekelijkse kranten of tijdschriften automatisch worden verlengd voor een vastgestelde termijn van maximaal drie maanden, als de consument het verlengde contract aan het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van maximaal een maand.

 • Een contract voor bepaalde tijd voor de regelmatige levering van producten of diensten kan alleen automatisch worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd als de consument te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van maximaal een maand en een opzegtermijn van maximaal drie maanden als het contract betrekking heeft op de regelmatige levering van dagelijkse of wekelijkse kranten of tijdschriften, maar minder dan eens per maand.

 • Een contract voor bepaalde tijd voor de regelmatige levering van dagelijkse of wekelijkse kranten of tijdschriften als onderdeel van een introductie-abonnement (proef- of introductie-abonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch aan het einde van de proef- of introductieperiode.

Duur

 • Als een contract langer duurt dan één jaar, kan de consument het contract na een jaar te allen tijde beëindigen met een opzegtermijn van maximaal een maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen opzegging voor het einde van de overeengekomen periode.

Artikel 13 - Betaling

 • Tenzij anders overeengekomen, moeten door de consument verschuldigde bedragen binnen een termijn van 7 werkdagen na de aanvang van de bedenktijd volgens artikel 6, lid 1, worden voldaan. In het geval van een dienstverleningscontract begint deze termijn nadat de consument de bevestiging van het contract heeft ontvangen.

 • De consument is verplicht om onjuistheden in de verstrekte of aangegeven betaalgegevens onmiddellijk te melden aan de exploitant.

 • In geval van niet-betaling door de consument, en binnen de wettelijke grenzen, heeft de exploitant het recht om alle redelijke kosten die vooraf zijn vastgesteld bij de consument in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenprocedure

Klachten over de uitvoering van het contract dienen binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven ingediend te worden bij de exploitant.

Bij de exploitant ingediende klachten worden binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst afgehandeld. Indien een klacht een voorziene langere verwerkingstijd vraagt, zal de exploitant binnen de 14 dagen reageren met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Een klacht schort de verplichtingen van de exploitant niet op, tenzij de exploitant schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de exploitant, zal de exploitant naar zijn keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of herstellen.

Artikel 15 - Geschillen

Op contracten tussen de exploitant en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de consument in het buitenland verblijft.